99  Samlinger til  skov

99 Samlinger til skov

Advarselsskilt højen i den østre del af den røde skov.

Hytten ligger i udkanten af Den Forbudte Skov.

Omkring halvdelen af lokalregeringsområdet City of Gold Coast er dækket af forskellige typer skov.

Han beskytter øen mod invasion og kan forvandle sten stranden og træer i skoven til krigere.

En mosaikblanding af moser og tørre skove er typisk landskab i denne nationalpark.

For overtrædelser med hensyn til udnyttelse fra skovene forbeholdt enkedronningen sig ret til selv at afgøre straffens størrelse.

Derudover blev der som svar rydning af skove, lavet en lov af regeringen i Malaysia, om at opretholde mindst halvdelen af nationens land dækket af skov.

Naturparken er et afvekslende, solrigt sydtysk landskab, med blandede skove, floder og vinområder.

Her levede man som fiskere og indsamlede østers og bær fra skovene, samt jagede landvildt.

"Amtet er klar med to store fredninger" (Helsingør Dagblad 5. maj 1993, s. 9 Udtrykket "grøn kile" betyder, at naturen skov eller mark - strækker sig helt ud til Strandvejen ved kysten.

Flere byer i Skandinavien udviklede sig takket være kombinationen af skov, vandkraft og havn.

Optrinet, som har koreografi af Fin Alfred Larsen, begynder med de unge pigers gåtur i skoven, hvor de møder og afslører en ungersvend, der har forklædt sig som fugleskræmsel, hvorefter begivenhederne tager fart.

Enkelte steder, blandt andet i skovene i Kruså, fortsatte gendarmerne som fodpatrulje, som først ophørte den 1, april 1969.

den måde er Draved skov i dag den største sammenhængende, urørte skov i Danmark.

Naturskoven er sandsynligvis rester af den oprindelige skov, der visse steder har fået mulighed for at overleve.

Kommer man op i højderne, finder man musvitten i områder fra tætte løvfældende skove og nåleskove til mere åbne områder med spredte træbevoksninger.

I skoven findes desuden tre lindealléer som forbinder slottet og parken med skoven.

I forbindelse med den nye skov er der den måde også skabt nye livsbetingelser for de dyr og planter, der typisk findes nær åer og vandløb.

Nørholm Hede er successionen fra lynghede mod revlinghede, græshede og mod skov forløbet frit i ca. 100 år i et forsøg som følges af institutionen Skov & Landskab.

Papirfremstilling er en traditionel beskæftigelse i Nidda som følge af rige forsyninger af træ fra de nærliggende skove samt rent vand fra floden.

Hun har været gæstestjerne det meget succesrige skov Kaamelott.

I 1830'erne blev der anlagt en ny have i landskabsstil ved Kongsgården, og i skoven blev der anlagt gangstier, som stadig findes.

Efter deres udryddelse eller fordrivelse begyndte genbosættelsen af skoven først i det 15. århundrede.

Trærækkerne bjergskråningen i baggrunden er cederplantninger til genskabelse af skoven.

Denne del omdannes dog gradvist til regulær skov og de tidligere strukturer udviskes.

Skovarbejderen ledte hende til en grav i skoven, og i oktober 1915 blev liget overført til Rusland.

Cirka 5 ha af skoven henligger nu som urørt skov.

Sayan Kötör får hjælp fra skovens fugle til at hjælpe med at ødelægge den tredje zeppeliner.

Trolderik befandt sig stadig i sin hule i skoven.

Alluvialjorden og det dybe humuslag i skovene i det øvrige område ansås at kunne give rigt afkast af alle slags kolonialafgrøder.

Hasselbalch tilføjer større landskaber (hurra for Østeuropas vilde skove!) og mere rum til skuespillerne, der får plads til ikke blot at reagere, men reflektere."

Serien slutter med at Spencer og Ezra prøver at flygte, men kommer ud til hvad de troede var udendørs men var en underjordisk forestilling af et hus i en skov.

Den første fest samlede 5-6000 mennesker fra egnen og Helsingør ved Hvidestensbakken i skoven, og også de følgende års majfester blev afholdt her.

Filmen handler om et par, der efter deres barns død, trækker sig tilbage til en hytte i skoven hvor de oplever mærkelige og skræmmende hændelser.

I stedet fortsatte fjendtlig ild fra skoven med at ramme 155. brigade og en time efter at have erobret Outpost Hill var 5. bataljon af King's Own Scottish Borderers tvunget til at trække sig tilbage efter at have været udsat for et kraftigt modangreb.

Resultatet bliver en rystende jagt igennem skoven i et forsøg at fange Mikkel og Mille, som når sit klimaks, da Olsen og Mads uforvarende får fremprovokeret et angreb fra en forstyrret bjørn.

I den nærliggende skov Ketteldorfer Wald har floden Schwabach sit udspring.

Vand blev hentet fra en kilde i skoven eller evt. fra mølledammen efter overfladevandet var strøget til side.

Af Sydvietnams samlede areal 170.810 km 2 var i 1966 27.640 km 2 opdyrket, 28.700 km 2 vedvarende græs og 56.000 km 2 skov.

Den sydlige del er et bakket og skovrigt landskab, og den nordlige del et fladt landbrugslandskab uden skove.

Alle træarter er nøje tilpasset livet i skoven.

Højest vurderedes de billeder, hvori han skildrede den glade løvspringstid i skoven, hvor bækken skyder sig frem under de solbeskinnede trækroner.

Hendes far, kongen, er blevet forgiftet af den dødelige luft fra skoven, og er derfor sengeliggende.

Pong husker sin lund af skove nær Tsiang, og Pang mindes sine haver nær Kiu.

Det er et dramatisk fald i mængden af skov.

Den 4. januar 1450 ventede Malory sammen med 26 andre bevæbnede mænd Stafford nær Coombe Abbey- skoven, nær Staffords Newbold- ejendom, med den hensigt at angribe ham i et baghold.

De begyndte som små, fugtighedselskende organismer skovbunden, og de har udspaltet sig lige siden midten af kridttiden, de nu er de dominerende medlemmer af de nordlige skove.

Der findes en mindesten i skoven for de faldne flyvere.

I modsætning til de menneskepåvirkede, europæiske skove har taigaen træer i alle aldersgrupper.

Med tiden blev Allerød Søs nære omgivelser gennem rydninger og opdyrkning omdannet til en mosaik af skov, krat og ekstensivt anvendte landbrugsarealer.