56  Samlinger til  viden

56 Samlinger til viden

Enhver oplysning dvs. formidling af viden former et dispositiv (dette vil blive uddybet senere), som bearbejder verden en bestemt måde, og derigennem virker regulerende de subjekter, som beboer den (Andersen and Christensen 2000).

Bogen er en vigtig kilde til viden om datidens England.

Brugerne besidder en stor ressource i form af viden og erfaringer og et af målene i Bibliotek 2.0 er at synliggøre denne viden og erfaring til glæde for hele biblioteket og dets brugere.

Siden slutrunden i 1958 er det ikke lykkedes Wales at kvalificere sig til en slutrunde, trods af, at man flere gange har været meget tæt ved.

Uden filosofisk begavelse eller trang til dybere erkendelsesteoretiske undersøgelser, men i besiddelse af en sjælden litterær viden, logisk, praktisk, nøgtern og samvittighedsfuld, udførte Mohl et pionerarbejde i statsrettens tjeneste.

Det er netop formålet med en god bibliografisk beskrivelse: At vide hvilket dokument og hvilken forfatter, vi snakker om.

FDIM ønsker at fremme det digitale Danmark gennem udbredelse af viden om den digitale udvikling.

Herders kritik af, om det skulle være muligt, at menneskets sprog vitterligt skulle kunne have en guddommelig oprindelse tager sit udgangspunkt i denne empirisk tilegnede viden.

Når man er deduktiv, betyder det at man udfolder de elementer af viden man allerede har.

Den omfatter fremstilling og forarbejdning af viden.

I dedikationen understreger han forholdet mellem teknisk viden til tekniske færdigheder.

Han ser det som en naturlig forpligtelse at informere og udbrede sin viden om vedvarende energi, der holder han rundvisninger i klimalandsbyen for øens gæster, skoleklasser og børn og unge lejrskoleophold Samsø.

Generelt var alle Christensens arbejder præget af en omfattende viden, stor forsigtighed i domme og udtalelser og en pertentlig nøjagtighed.

Andre af hans symfonier har en programagtig karakter såsom den 4. symfoni 'Modskabelsen', der handler om frembringelsen af menneskelige viden.

Buddhistiske tekster har imidlertid hævdet siden oldtiden, at nirvana er mere end "ødelæggelse af begær", det er "genstand for viden" om den buddhistiske sti.

Ved at opsætte et 360° kamera i klasseværelset, vil den syge elev kunne følge med i undervisningen via et HMD fra hjemmet, eleven ikke går glip af vigtig viden, og derved kommer bagud i undervisningen.

grund af sin omfattende viden og boghandelens betragtelige omfang, kunne Lynge vedligeholde forbindelser til godt som alle tidens biblioteker og samlere, og han forsynede utallige danske såvelsom udenlandske biblioteker med bøger.

Når ny fakta er lært, er et individs viden udvidet.

I Amsterdam snød Johannes tilsyneladende Maria, idet han lånte et større beløb med hende som kautionist uden hendes vidende.

Det ultimative mål for deres avls-program er Kwisatz Haderach; en menneskeligt væsen som er i kontakt med forfædrenes kollektive viden, både både fædrene og mødrene side.

Han kan fx formidle kontakt til forskellige fabrikanter af kemikalier for nærmere teknisk information om stoffet eller hjælpe indsatsledelsen i kraft af sin viden.

Massagen tager udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning, hvilket stiller krav til massørens viden omkring musklernes udspring, tilhæftning, funktion samt tilstand.

Det kognitive kredser om viden og forståelse for et emne.

", er i virkeligheden tætsluttende lag af nydannet ved.

De Danske Bilimportører er leverandør af viden om bilbranchen og arbejder indenfor tre primære områder: Politik og meningsdannelse, brancheløsninger og medlemssager.

Men intelligens, klogskab, almen viden og socialt liv kan også forårsage ringe selvtillid.

Her sættes den vestlige økonomiske og videnskabelige logik over den lokale viden og erfaring, når den oprindelige befolknings navngivning af floraen overskrives af en dansk botaniker med latinske betegnelser.

Hos Obereit betegner nihilisme en metodisk ødelæggelse af an naturlig viden om verden, således at det eneste tilbageblivende er bevidsthed uden indhold.

Vidensformer dækker over de forskellige opdelinger af viden.

Events bruges som en kommunikations- og dialogform til opnåelse af ny viden, oplevelser og styrkelse af netværk.

Groves var imponeret over hvor bred en viden Oppenheimer havde.

Selv om bogen i høj grad er i overensstemmelse med historisk viden og refererer til steder, som fortsat kan genfindes det sydlige Island, diskuterer forskere fortsat, hvor skellet går mellem de faktiske hændelser og de litterære.

Succesfuld overførsel af tavs viden betyder som regel, at der skal være omfattende personlig kontakt og tillid, for at en person kan 'vise' den anden sin tavse viden.

Polyhistor er en betegnelse for en person med viden i mange fag.

Hvis der opstod konflikter i nabolaget, var det Darwésh, der blev tilkaldt, da mange ser ham som lidt af en vismand og en mægler dels grund af hans rang som oberst, men også grund af hans viden og vid.

Medlemskab af FIFO er åbent for personer, som et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning af relevans for viden om islam og muslimer i Danmark.

Det er produktion og reproduktionen af viden som værdi, der optager socialanalytske perspektiv.

Dermed er den handling at træde ud af erkendelseburet ikke et spørgsmål om at erstatte betinget og begrænset viden med sand viden i f.eks. platonisk forstand.

Det første man ser når når man tager færgen fra Hansnes over Vannsund, er Skåningsbugten med Vanntinden bag ved.

Den er påviselig i adskillige århundreder som hele den occidentalske kristenheds skatkammer for al verdslige og kristelige viden, og var meget brugt i klosterskolerne.

Den centrale forskel mellem hans opfattelse og den traditionelle er således synet viden og virkelighed.

Tårnet er mest kendt for porten Traitor's Gate, "Forræderporten", som erstattede den tidligere flodport fra Henrik III's tid i Bloody Tower bag ved.

Efter Ewalds mening var Lange den af alle stabsofficerer, der havde det mest indgående kendskab til jægernes og det lette infanteris taktik, og det var ham hans sidste dage en særlig tilfredsstillelse at vide, at Lange skulle være hans afløser.

I almindelighed havde man tre års uddannelse i grundlæggende viden, herefter kom man regneskole.

En slags musikalske input fra hele verden, som ville skildre en form for kultur og livssituation, hvor verismen virkelig kom til udtryk fx ved, at handlingerne fokuserede de store følelser.

Disse kan være elektroniske fagportaler (Se henvisning til Deff nedenfor) eller trykte værker (fx Veje til viden.

dansk Viden om viden og refleksivitet : forelæsninger Collège de France 2000-2001.

Det stod klart, at Stauntons bedste skaktid nu var ovre, både grund af alder og sygdom, men hans ry som verdens førende skakautoritet varede ved.

Materialet kan være værdifuld i videreformidlingen af den skabte viden til involverede parter, der ikke har fulgt undersøgelsen tæt hold.

Men man har endnu den dag i dag ved at læse det en behagelig følelse af at stå lige over for en ualmindelig livlig intelligent mand, der ønsker at meddele sin samtid belæring af den betydelige viden, han har erhvervet sig.