Inspirassion

Pick Elegant Words
51 examples of  iam  in sentences

51 examples of iam in sentences

[304] "Iam cum confluxerunt plures continuae tralationes, alia plane fit oratio; itaque genus hoc Graeci appellant ἀλληγορίαν nomine recte genere melius ille qui ista omnia tralationes vocat."

"Am Iam I beautiful enough?

"Iam really not sure" Was it the orchids which perfumed the air?

So you see,hehas lost an arm,his right one, and Iam lame in my foot.

" "Iam." "Shall I help you?"

Sed te solum iam tum suspicabar cum Aschamo sapere; nunc aulam video egregios alere poetas Anglicos.

Ad ornatissimum virum, multis iam diu nominibus clarissimum, G. H., Immerito sui, mox in Gallias nauigaturi, [Greek: Eutuchein] Sic malus egregium, sic non inimicus amicum, Sicque nouus veterem iubet ipse poeta poetam Saluere, ac caelo, post secula multa, secundo, Iam reducem, (caelo mage quam nunc ipse sccundo) Vtier.

Ad ornatissimum virum, multis iam diu nominibus clarissimum, G. H., Immerito sui, mox in Gallias nauigaturi, [Greek: Eutuchein] Sic malus egregium, sic non inimicus amicum, Sicque nouus veterem iubet ipse poeta poetam Saluere, ac caelo, post secula multa, secundo, Iam reducem, (caelo mage quam nunc ipse sccundo) Vtier.

Qui monet, vt facias, quod iam facis, you knowe the rest.

Neminem hominum prohibent inter se habitare, sed indifferentèr receptant, Iudæos, Christiános, Saracenos, et homines cuiuscúnque nationis, vel legis, dicentes se satis putare suum ritum non ita securum ad salutem, nisi quandóque; traherentur ad ritum magis salutarem, quem tamen determinate nunc ignorant, imò multi de nobilibus sunt iam in Christianitate baptizati.

Dixi supra iam prouinciam Cathay iungi regno Turquescen ad occidentem, et illud quòque iungi regno seu Imperio Persiæ.

Nec non absque iam dictis, manducant omni die in aula coràm Imperatore, duodecim Archiepiscopi, 220.

Huius ad insulæ extremitates non procul à fluuio Pyson, habetur locus mirabilis pariter et terribilis, vltrà omne mundanum, penè et procul: de euentibus, ac laboribus infinitis, quæ mihi meísque in tempore itinerationis acciderunt hucusque subticui, cùm iam vnum de maioribus ecce narro.

Et certè dum per tanta tormenta, quasi exhaustis totis viribus, iam propè medium locum vallis erat ventum, accidit repentè, sub vnico instanti temporis, quibusdam nostrum expalmatio ita dura, vt omnes paritèr collisi, et prostrati iaceremus in extasi per vnam vul duas forsitan horas.

Cumque homines a remotis tempus obseruauerint, emittunt pellum equæ vt videat matrem, cuius aspectu iam diu stetit priuatus, ad cuius hinnitum protinus equa reuertitur onusta de auro.

Quia iam non vlterius processi, nec procedere quiui, pauca duntaxat de illo loco referam verisimilia, quæ didici per auditum.

Melich verò fecit duci illos tres fratres vltra vnum paruum brachium maris in quendam Burgum modicum ab illa ciuitate distantem: ad quem etiam ille in cuius iam domo fuerant hospitati associauit eos, vbi in domo cuiusdam idolatri recepti sunt.

Vt autem Deus ostenderet animas suorum martyrum iam in coelis consistere, et congaudere cum Deo et

Terrarum hic bello magnum concusserat orbem, Hic reges Asiae fregerat, hic populos, Hic grave servitium tibi iam, tibi, Roma, ferebat (Cetera namque viri cuspide conciderant), Cum subito in medio rerum certamine praeceps Corruit, e patria pulsus in exilium.

Sed iam jnihi nuntius iste Quid prodest?

Si mihi susceptum fuerit decurrere munus, O Paphon, o sedes quae colis Idalias, Troius Aeneas Romana per oppida digno Iam tandem ut tecum carmine vectus eat: Non ego ture modo aut picta tua templa tabella

Hinc ego de tumulo mea rura nouissima uisam, Hinc ibo in siluas: obstabunt iam mihi colles, Obstabunt montes, campos audire licebit.

I am engaged to the best and dearest man on earth, and Iam the happiest woman.

Iam afraid Larry didn't like it.

"You are all so good to me and Iam making a dreadful lot of trouble for you all the time, though I don't mean to and I love you so.

Itaque adeo iam oppletum oppidum est solariis, Maior pars populi iam aridi reptant fame.

Itaque adeo iam oppletum oppidum est solariis, Maior pars populi iam aridi reptant fame.

And Iam not afraid.

She flirts with another, I know very well; And Iam left all alone!

She flies to the window when Arundel rings: She's all over smiles when Lord Archibald sings; It's plain that her Cupid has two pair of wings; Where is she gone, where is she gone? Her love and my love are different things: And Iam left all alone! I brought her, one morning, a rose for her brow

She told me such horrors were never worn now: And Iam left all alone!

I'm sure the lieutenant's a horrible bear; And Iam left all alone!

And Iam left all alone!

But I would give a trifle to horsewhip them all: And Iam left all alone!

She tells me her mother belongs to the sect, Where is she gone, where is she gone? Which holds that all waltzing is quite incorrect: And Iam left all alone!

since the summer she's grown very plain, And Iam left all alone!

And Iam left all alone!

"Iam very glad that you came to see me."

1. Iam being smitten.

The language of some of them is pretty strong, howevermatre iam secundis nuptiis funestataCodex, v, 9, 3 (Gratian, Valentinian, Theodosius).

Quis ergo iam quamlibet illicitam concupiscentiam potest recte a fornicationis genere separate, si avaritia fornicatio est? Friedberg, ii, pp. 782 and 783:

"Because she is white and they are white, and Iam an Indian.

Then she added wistfully, "Am Iam I really like that?just a little?" "No," he answered.

Am Iam I that?" Aaron King, remembering how she had sent the girl he loved so nearly to a shameful end, and thinking of those bones at the foot of the cliff, answered justly; "At least, madam, there is more truth in that picture than in the things you said to Miss Andrés, here in this room, the day you left Fairlands.

KONG-BIAU, TEK-IAM, TEK-EIAN, U-JU, SIBU, JIT-SOM, KI-AN, LAM-SAN, KIM KOA, "The disciples of Jesus at Peh-chui-ia.

More remarkable still is one shepherd's familiarity with the classics: Virgill in his poetre sayde in his verse, Even thus by gramere as I shall reherse; 'Iam nova progenies celo demittitur alto, Iam rediet virgo, redeunt saturnia regna.'

More remarkable still is one shepherd's familiarity with the classics: Virgill in his poetre sayde in his verse, Even thus by gramere as I shall reherse; 'Iam nova progenies celo demittitur alto, Iam rediet virgo, redeunt saturnia regna.'

"Iam all right," she said.

Iam afraid of him.

Iam a little tired, that's all.

And Iam not that man."