605 przykładowe zdania z skarga

Dlatego skarga nie została uwzględniona.

Do wojewody trafiła skarga mieszkańców lokali komunalnych na uchwałę rady miasta z 25 maja.

Jak przekazała PK, skarga dotyczy pacjentki, która chorowała na białaczkę szpikową.

Jedyną drogą może być jedynie skarga nadzwyczajna, która została skierowana do Izby Cywilnej SN - tłumaczy Adam Bodnar.

Jeśli skarga do Prokuratury Regionalnej nie poskutkuje, istnieje możliwość złożenia prywatnego aktu oskarżenia wobec policjantów.

Oczywiście, ostatecznie skarga nadal może być uznana za niezasadną lub niedopuszczalną, ale już nie jednoosobowo i nie przed wymianą pism" - wyjaśnia prawnik.

Od początku staliśmy na stanowisku, że skarga Gazpromu jest pozbawiona podstaw.

Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Pan prokurator generalny znów mnie zaskakuje wyciągając kolejnego królika z kapelusza, tym razem stosuje nowe narzędzie prawne, jakim jest skarga nadzwyczajna.

Piotr Skarga, który stanął na placu Marii Magdaleny opatrzony został nawet plakatem: Czesław, nie dźwigaj takich pomników, bo znowu będą skargi, a za Czwórkę Legionową obok rzeźby Piłsudskiego w pobliżu Błoń został oskarżony o plagiat.

Prawica, brzmiała dalej ta skarga, nie miała nic, lub prawie nic.

Przewodniczący rady miasta Łukasz Prokorym już zapowiada jednak, że do NSA zostanie skierowana skarga kasacy.

Radni przyjęli uchwałę uznającą, że skarga w części jest uzasadniona.

Rzecznik ocenia, czy skarga może być zasadna i doszło do przewinienia lekarskiego.

TSUE stwierdził jednak, że skarga jest dopuszczalna, jeżeli Komisja żąda od Trybunału tylko uznania, że doszło do złamania prawa UE.

Tygodnik donosi, że do sanepidu wpłynęła skarga o naruszenie przez prezydenta przepisów dotyczących odległości i organizowania zgromadzeń.

W konsekwencji skarga taka trafiła do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, który wydał wyrok w II instancji.

Wysłana przez gen. Dariusza Malinowskiego (dowódcę sił powietrznych) komisja uznała, że skarga jest bezpodstawna.

Zapowiedział przy tym, że jeśli dojdzie do postępowania w tej sprawie, to będzie wykazywał, że złożona skarga jest nie tylko bezzasadna, ale wykorzystywana przez prokuraturę instrumentalnie.

Nie przysługuje natomiast skarga na bezczynność organu.

Po drugie, w 62 przypadkach (38%) policja nie była pewna, czy skarga była prawdziwa czy fałszywa.

Przy równej liczbie głosów za oraz przeciw skarga konstytucyjna została oddalona.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że skarga Słowacji i Węgier na decyzję o obowiązkowej relokacji uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech jest nieuzasadniona.

Właściwa skarga przedstawiona została na samym początku wezyrowi.

W przypadku, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, skarga zostaje wpisana do repetytorium ogólnego.

605 przykładowe zdania z  skarga