70 Czasowniki do użycia w słowie norma

A czy te szyte w domach spełniają normy?

Do 2024 roku elektrownia Pątnów II, która znajduje się pod Koninem, będzie mogła przekraczać normy emisji rtęci, pyłów i siarki.

Faktycznie dochodzi do przekroczenia norm, ale te przekroczenia nie zbyt duże.

Dokumenty te wymagane przy międzynarodowym przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych, bo potwierdzają one, że transport odbywa się z zachowaniem wszystkich norm.

Mamy bardzo dobre współczynniki i przestrzegamy wszystkich norm, reguł i regulacji, które do tej pory wdrożyliśmy.

Nie, bo problem zaczyna się od naruszenia norm i zasad celibatu.

Dokument określa również normy mające na celu zwiększenie konkurencyjności i jawności postępowań karnych, z możliwością prowadzenia postępowania karnego w formie elektronicznej z uwzględnieniem opinii uczestników procesu.

Dla dodatkowego bezpieczeństwa w fabrykach koncernu FCA wprowadzono restrykcyjne normy sanitarne.

Miasto będzie miało obowiązek publikowania także projektów, które naruszają normy moralne, obraźliwe.

Jest to system latający nowej generacji pozwalający przeskoczyć obecne ograniczenia standardowych dronów o napędzie śmigłowym, których budowa nie pozwala na dowolne skalowanie konstrukcji przy zachowaniu odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Biegli stwierdzili jednak, że jest zdrowy psychicznie i świadomy norm społeczno-prawnych oraz konsekwencji ich łamania.

Frank Schwabe, który przemawiał w imieniu grupy Socjalistów podkreślił, że "reformy wdrażane w państwach członkowskich muszą wypełniać europejskie normy i standardy, i wypełniać niezawisłość wymiaru sprawiedliwości i praworządność".

ARM nawiązała współpracę z przemyską firmą Sanwil, która dziesięć lat temu wymyśliła innowacyjny materiał SANMED, spełniający wszystkie restrykcyjne normy bezpieczeństwa.

Miejmy nadzieję, że opinia środowiskowa zostanie dostarczona Komisji Europejskiej i kary, które komisja czasem wdraża za brak respektowania norm unijnych, nie zostaną nałożone na Polskę mówi Frankowski.

Koleje Wielkopolskie nie zachowują norm w czasach koronawirusa?

Zwiększeniu ma ulec rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który ma ułatwiać koordynację i współpracę poprzez wiążący mechanizm rozstrzygania sporów i opracowywanie norm technicznych.

W poszczególnych krajach związkowych obowiązywały niejednolite normy prawne i nie zahamowano skutecznie działalności Świadków Jehowy.

Widać na tych przykładach, jak niektórzy kierowcy łamali normy czasu pracy.

Inwestycja stanowi najwyższy standard rozwiązań technologicznych stosowanych na terminalach paliw PKN Orlen i gwarantuje spełnienie maksymalnych norm jakościowych czytamy w komunikacie.

Stowarzyszenie miało długoletnią tradycję w dziedzinie normalizacji, która rozpoczęła się w okresie międzywojennym kiedy to całkowicie odpowiadało za tworzenie norm i przepisów elektrycznych.

Ale nie wychodz z tym na ulicę, nie rób z tego normy i nie wyszydzaj normalnych ludzi.

Uznano jednak bez żadnych wątpliwości, że Paweł R. mimo rysu dyssocjalnego jest w stanie rozumieć normy prawne i zachowania społeczne, a jego poziom inteligencji mieści się w normie.

Lorca nie trzymał się jednak rygorystycznie norm arabskich, podszedł do nich trochę umownie.

Po skończonej modernizacji zakład będzie produkował ponad milion ton koksu, spełniając wszystkie normy ochrony środowiska.

Zabytkowy obiekt zostanie odrestaurowany i przebudowany tak, by odpowiadał potrzebom swojego gospodarza i spełniał normy współczesnego prawa budowlanego.

70 Czasowniki do użycia w słowie  norma