50 Adjektiver til beskrivelse lov

En vigtig brik i spillet om den nye lov var en idrætsdemonstration, hvor 20.000 idrætsfolk demonstrerede til fordel for tipsloven foran Christiansborg.

Bilernes fremkomst i slutningen af 1800-tallet skabte behov for særlige landsdækkende regler, og den første danske lov om "Kørsel med Automobiler" blev vedtaget i 1903.

Bilernes fremkomst i slutningen af 1800-tallet skabte behov for særlige landsdækkende regler, og den første danske lov om "Kørsel med Automobiler" blev vedtaget i 1903.

I følge engelsk lov, måtte private ikke underskrive traktater med indianerne, også fra britisk synspunkt var aftalen ugyldig.

Adjektiverne national og international bruges dog ofte for at referere til spørgsmål som gælder strengt suveræne stater som i national hovedstad, international lov.

Ahlefeldt førte det første gang i ilden ved det store udfald ud for Vesterport 23. august, der kronedes med en glimrende sejr og skaffede regimentet og dets chef det bedste lov.

Blodpenge er den pengebod (bøde), som en drabsmand efter gammel dansk lov måtte betale den dræbtes slægt (

Videre blev Platous forarbejder til aktieloven og forsikringsloven benyttet henholdsvis i udkast til dansk aktielov og i udkast til en for de tre nordiske lande fælles lov om forsikringsvirksomhed.

Civilforvaltningsmyndigheden Wake Island er blevet delegeret af Luftvåbensekretæren til General Counsel of the Air Force (Luftvåbenets Generalrådgiver) under amerikansk føderal lov kendt som Wake Island Code.

Bosætterne fik i det store hele lov til at passe sig selv, og der opstod efterhånden en fællesskabsfølelse blandt bosætterne, der udmøntede sig i en slags statsdannelse.

I 2016 valgte man at udskille bestemmelserne om knive og blankvåben fra våbenloven og placere dem i en selvstændig lov, Lov om knive og blankvåben.

Bosætterne fik i det store hele lov til at passe sig selv, og der opstod efterhånden en fællesskabsfølelse blandt bosætterne, der udmøntede sig i en slags statsdannelse.

Nationalflaget skal ifølge svensk lov fra 1982 have forholdet 10 i højden og 16 i længden.

Illustration af Newtons tredje lov.

I 1928 trådte en ny straffelov i kraft, baseret italiensk lov.

I jødisk lov betragtes sex ikke som syndigt eller skamfuldt, når det udføres indenfor ægteskabets rammer, og det anses heller ikke for et nødvendigt onde med henblik at børn.

Kongen fik støtte fra ærkebispen af Rouen, Hugh, der bad de arresterede biskopper forklare, hvordan de efter kanonisk lov kunne eje slotte.

Traktaten bærer nationens segl, men ikke kejserens underskrift, hvilket krævedes efter daværende koreansk lov.

Langobardisk lov eksisterede i lang tid udelukkende som en mundtlig overlevering.

Hobbes mener desuden, at mennesket ud over de lidenskabelige love også har fornuftens love, såsom: Retfærdighed, billighed, sømmelighed og barmhjertighed.

Den menneskelige lov har til formål at tjene det fælles bedste, og den er ugyldig, hvis den går imod den naturlige lov.

Nam-myoho-renge-kyo kan derfor samlet oversættes til 'Jeg hengiver mig til den mystiske lov om årsag og virkning gennem vibration'.

Den menneskelige lov har til formål at tjene det fælles bedste, og den er ugyldig, hvis den går imod den naturlige lov.

En hær ledet af mansa-hoffet og bestående af elitekavalerister og infanteri opretholdt lov og orden.

Det har siden været den øverste lov i landet, der erstattede den midlertidige forfatning fra 2005.

50 Adjektiver til beskrivelse  lov